استاد بهمن دل افروز


نام و نام خانوادگی: بهمن دلافروز
0511 صادره از: تهران کد ملی : 1188888800 /8/ نام پدر: علی متولد: 01
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه ملی سمنان
دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق تنفسی، مرحله تکمیل پژوهش و
دفاع از رساله.
سوابق پژوهشی، تالیف و گردآوری:
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مکملدهی تریبولوس بر سطوح سرمی تستوسترون) TS ) وهورمون رشد
شبه انسولینی – ( 0 IGF-1 ( مردان سالمند.)رساله تحصیلی کارشناسی ارشد(
مقایسه سیستم تمرینی مقاومتی سنتی با سیستم تمرینی کاتسو بر سطوح سرمی) TS ( و هورمون رشد شبه
انسولینی – (0 IGF-1 ( روی مردان و زنان سالمند.)پژهشگر مستقل(
تدوین و تألیف کتاب فعالیت بدنی ویژه سالمندان. )مراحل تکمیلی و ویراستاری نهایی(.
تدوین و تألیف کتاب تمرین مقاومتی و آمادگی جسمانی با متد BFR .) مراحل تکمیلی و ویراستاری نهایی(.
تدوین و تألیف کتاب آناتومی بدن و آمادگی جسمانی در اسکواش. ) مراحل تکمیلی و ویراستاری نهایی(.
مدارک و گواهینامههای آموزشی:
اخذ کارت مربیگری درجه 5 بدنسازی و پرورش اندام در سال 0588
اخذ کارت مربیگری درجه 0 بدنسازی و پرورش اندام در سال 0588
درسال 2009 ABBF و WBPF اخذ کارت مربیگری بین المللی بدنسازی و پرورش اندام از
اخذ گواهینامه آموزشی تمرینات آمادگی جسمانی ویژه نیروهای نظامی از کالج سلطنتی رویال مارینز بریتانیا
در سال 0202 )B.B.S(
درسال 2015 IFBB اخذ گواهینامه آموزشی مربیگری بین المللی بدنسازی و پرورش اندام از
اخذ کارت و دفترچه داوری پرورش اندام و فیزیک درجه 5 ملی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در
سال 0580
اخذ کارت مربیگری آمادگی جسمانی درجه 5 در سال 0580
اخذ کارت مربیگری آمادگی جسمانی درجه 0 در سال 0581
اخذ کارت مربیگری هندبال درجه 5 در سال 0580
اخذ کارت مربیگری هندبال درجه 0 در سال 0581
اخذ کارت مربیگری تنیس روی میز درجه 5 در سال 0580
سوابق درسمتهای اجرایی:
رئیس کمیته پیشکسوتان پروش اندام حوزه شمالغرب تهران درسال 0580 تا سال 0581
رئیس کمیته اجرایی و آموزشی آمادگی جسمانی و کراس فیت حوزه شمالغرب تهران درسال 0588
رئیس کمیته اجرایی و آموزشی آمادگی جسمانی و کراس فیت دانشگاه پیام نور 0588
رئیس کمیته آموزش اسکواش هیات استان تهران درسال 0588
سوابق تدریس:
مدرس دانشگاه ملی سمنان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دروس : آناتومی، فیزیولوژی انسان، فیزیولوژی
ورزشی 0، فیزیولوژی ورزشی 0، آمادگی جسمانی، علم تمرین 0، علم تمرین 0، هندبال
مدرس دانشگاه امیرکبیر: تربیت بدنی عمومی 0، تربیت بدنی عمومی 0 ، آمادگی جسمانی)کار باوزنه(
مدرس اسبق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
85/ 01/ مدرس سمینار آموزشی برنامه نویسی در پرورش اندام استان قزوین در تاریخ 1
85/00/ مدرس سمینار آموزشی مدیریت در باشگاههای پروش اندام در شهرستان اهواز در سال 5
85/00/ مدرس سمینار آموزشی، آشنایی با برنامه نویسی تمرین با وزنه استان تهران در تاریخ 8
81/5/ مدرس سمینار آموزشی برنامه نویسی در پرورش اندام ویژه بانوان استان تهران در سال 01
81 /1 / مدرس سمینار آموزشی آنتی دوپینگ و مکملهای ورزشی استان قم در سال 51
81 /8 / مدرس سمینار آموزشی سیتمهای تمرینی ویژه فصل مسابقات استان تهران در سال 01
81 /8/ مدرس کارگاه آموزشی برنامه نویسی در پرورش اندام ویژه دانشگاه پیام نور در سال 08
81/0/ مدرس سمینار و کارگاه آموزشی اصول و مبانی مربیگری استان قزوین دانشگاه رجاء 01
مدرس دوره ویژه آمادگی جسمانی)عملیاتی( تفنگداران نیروی دریایی سپاه پاسداران در بهار سال 0588
تدوین و سر فصل سازی روشهای نوین آموزشی آمادگی جسمانی و بدنسازی متناسب با شرایط اقلیمی بومی
برای تکاوران نیروی دریایی سپاه پاسداران.
0588 /8/ مدرس کارگاه آموزشی تغذیه در رشتههای راکتی)تنیس، اسکواش، پدل، راکت بال( در 01
0588/ 8/ مدرس سمینار مکملهای ورزشی با محوریت کاهش وزن و چربی سوزی در 08
و برگزاری کورستهای آموزشی ویژه مراکز آموزشی و پزوهشی آزاد و غیر انتفایی بیش 011 دوره کلاس و
سمینار و سخنرانی.
سوابق ورزشی و قهرمانی:
قهرمانی جوانان در رشته پرورش اندام وزن 81 کیلوگرم استان تهران درسال 0581
نفر سوم جوانان در رشته پرورش اندام وزن 81 کیلوگرم کشوری درسال 0581
قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات هفته تربیت بدنی در سال 0581
قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات آزادسازی خرمشهر درسال 0588
قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات استان تهران در سال 0581
قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات کشور در سال 0581
نایب قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات استان تهران در سال 0580
نایب قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات کشوری در سال 0580
نفر سوم دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات لواسانات در سال 0580
قهرمانی دسته 81 کیلوگرم بزرگسالان در مسابقات استان تهران در سال 0585
موئسس باشگاه ورزشی هندبال الوند تهران و تشکیل تیم در مقطع نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از سال 0580
تا 0588 با تمدید پروانه.
موئسس باشگاه ورزشی باختر در رشته بدنسازی و پرورش اندام سال 0581 با تمدید پروانه تا سال 0588
موئسس باشگاه ورزشی آرتس از سال 0588 با تمدید پروانه تا سال 0580
موئسس باشگاه ورزشی سپهر شهریاران از سال 0580 تا 0581
موئسس باشگاه ورزشی سپهر اندیشه از سال 0581 با تمدید پروانه تا 0588

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *